VANOGEL HAND PROTECT

Dezinfectant gel hidroalcoolic cu glicerină pentru mâini, cu acţiune bactericidă, fungicidă, levuricidă, micobactericidă şi virucidă asupra virusurilor anvelopate

Compoziţie

100 g produs conţin: Etanol (CAS: 64-17-5, CE: 200-578-6)  -  70 g

Aria de aplicare: Dezinfecţia igienică a mâinilor prin frecare din domeniul medical, agroalimentar, industrial, casnic și în colectivități

Domeniul de utilizare: Igienă umană.

Spectru de acţiune

Produsul are acţiune acţiune bactericidă, fungicidă, levuricidă, micobactericidă şi virucidă asupra virusurilor anvelopate. Produs destinat pentru dezinfecţia igienică a mâinilor personalului din unităţile sanitare (spitale, cabinete medicale, cabinete stomatologice, centre de diagnostic imagistic, etc), grădiniţe, şcoli, birouri, industria farmaceutică, industria cosmetică,  industria alimentară (carne, lapte, peşte, preparare/gătire, panificaţie, etc) şi a băuturilor alcoolice,  restaurante (zone de preparare, bucătării, băi), industria transporturilor (în mijloacele de transport în comun: autobuz, tramvai, metrou, avion, private şi comerciale), HoReCa,  locuri de joacă pentru copii, saloane de înfrumuseţare, de coafură, frizerii, săli de sport şi agrement,  uz casnic, etc .

Indicaţii de folosire şi dozare:

Aplicaţi o cantitate suficienta de gel nediluat  în podul palmei, pe pielea curată, uscată şi intactă. Frecaţi foarte bine, acoperind complet toată suprafaţa mâinilor, insistând pe zonele cutate şi cele dintre degete. A se evita contactul cu ochii şi mucoasele.

Acţiune biocidă:

Dezinfecţia igienică a mâinilor (EN 1500) 3 ml nediluat 60 secunde

Bactericid (EN 13727+A2/ EN 1276)   nediluat 60 secunde

Fungicid şi levuricid (EN 13624/ EN 1650) nediluat 60 secunde,

Micobactericid şi tuberculicid (EN 14348)  nediluat 60 secunde,

Virucid (SR EN 14476:2013+A2:2019) nediluat 60 secunde, eficient împotriva tuturor virusurilor anvelopate: Coronavirus (include SARS-CoV-2, viroze respiratorii sezoniere), virusul gripal (Influenza), virusul hepatitei B (HBV),  virusul hepatitei C (HCV), virusul hepatitei D (HDV), Human Immunodeficiency Virus (HIV), Herpesviridae (include herpes oral  şi genital, virusul varicelo-zoosterian, Mononucleoză infecțioasă, rujeolă infantilă), virusul Virusul rabiei, Filoviridae (Ebola virus), Flavivirus (include West Nile virus, Zika virus, virusul meningoencefalitei transmis de căpuşă,  dengue virus), Measles Virus (rujeola), Paramyxoviridae, Poxviridae, Human T-cell leukemia virus (HTLV), Morbilli Virus (= Measles Virus), Rubella Virus (Virusul rubeolei)

Categorii de utilizatori: industriali, profesionali şi populaţie.

Simboluri de pericol: GHS02      GHS07

Cuvânt de avertizare

Pericol

Fraze de pericol:     

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili

Fraze de precauţie

Prevenire:   

P102  A nu se lăsa la îndemâna copiilor

P210  A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe încinse, scântei, flăcări deschise sau alte surse de aprindere. Fumatul interzis. 

P233 Păstrați recipientul închis etanș.

P242 Nu utilizați unelte care produc scântei.

Răspuns

P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

P370 + P380 În caz de incendiu: evacuați zona.

P273   A se evita aruncarea în mediul înconjurător. 

P391   Colectați scurgerile de produs.

Depozitare

P403 + P233 + P235 A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. Păstraţi recipientul închis etanş. A se pastra la 0-25C

P501 Aruncați conținutul / containerul la o instalație de eliminare a deșeurilor aprobată.

 

Eliminarea deseurilor si a reziduurilor preparatului: Modul de ambalare/comercializare

a preparatului, respectarea normelor privind manipularea, depozitarea, utilizarea și curățirea/decontaminarea ambalajelor imediat după golire sunt cele mai la îndemână măsuri

privind eliminarea deșeurilor pentru utilizatorul final.

 

Producător: SC VANELLI SRL

Strada Iasi- Targu Frumos Km 10,

Sat Letcani, Comuna Letcani,707280

Jud. Iasi, Romania

Tel.: +40 232 253 442

e-mail: office@vanellihuman.com

Valabilitate 2 ani

Produs avizat de Ministerul Sanatatii cu aviz nr. 5294BIO/01/12.24

Forme de ambalare:

Flacon  x 50 ml, 100 ml, x 150 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 5 litri, 10 litri